Opdracht
De genoemde werkzaamheden worden op de in overleg met cliënt vastgestelde datum, tijd en plaats uitgevoerd en naar eigen inzicht door Up and Up Coaching verricht.

Gesprekken
Het intake- dan wel kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend en duurt maximaal 45 minuten. De coachingsgesprekken duren in de regel anderhalf uur. Hiervan kan in onderling overleg worden afgeweken. By fair use is tussendoor contact per email, whatsapp of telefoon inbegrepen.

Geheimhouding/vertrouwelijkheid/persoonsgegevens
Informatie die door Up and Up Coaching en cliënt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden uitgewisseld en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, mag op geen enkele wijze aan derden bekend worden gemaakt. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

Locatie
Intake- en coachingsgesprekken vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Up and Up Coaching te Oegstgeest of Kerkrade, tenzij anders overeengekomen. Bij het huren van een andere ruimte op verzoek van cliënt, zal het huurbedrag doorbelast worden aan cliënt.

Annuleringen
Een coachingafspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd, wordt 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Betalingen
Voor een zakelijk traject wordt door de werkgever voorafgaande aan het eerste coachingsgesprek een offerte voor akkoord getekend. Voor een particulier traject geldt de mondeling overeengekomen opdracht die vervolgens door Up and Up Coaching en cliënt per email worden bevestigd. Cliënt voldoet het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Op het afgesproken tarief is 21% BTW van toepassing.

Aansprakelijk
Up and Up Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gedragingen of uitingen van de opdrachtgever/cliënt.
Up and Up Coaching is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Up and Up Coaching toe te rekenen tekortkoming is Up and Up Coaching enkel aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan haar zijde.
Up and Up Coaching is aangesloten bij de beroepsvereniging Stir (www.stir.nu) en werkt onder hun gedragscode voor professioneel begeleiders en onder hun klachtenregister.

Overmacht
Indien er sprake is van een situatie van overmacht, is Up and Up Coaching niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever/cliënt en/of derden.

*****